Harmonia Mundi

Francesco Giorgi


(Fragment d'Harmonia Mundi, de Francesco Giorgi.
De: J. Godwin (ed.), Armonía de las Esferas. Ed. Atalanta, Vilaür (Girona), 2009)La consonància de totes les coses resulta de la unitat del Principi


Cant I, cinquè tom, capítol 8. Quan totes les coses creades són separades i dividides en moltes porcions, romanen dissonants a menys que a través de l'harmonia deguda siguin portades a la unitat. La consonància, segons la defineixen Boeci i Nicòmac, és la concordança de veus iguals i desiguals reduïdes a la unitat. Per tant, la consonància d'aquest instrument món és també una concòrdia de coses iguals i desiguals reduïdes a aquesta unitat primera, de manera que totes les coses es complauen en aquesta unitat, com Plató sosté de manera sàvia i profunda en el Parmènides. (L'oposició d'Aristòtil es refereix més a les paraules que al sentit, com assenyala Simplici.) Segons Orfeu, Déu és un a través de la identitat, mentre que qualsevol altra cosa és considerada una a través de la seva diversitat, dependència, participació i connexió amb l'U vertader que és Déu. Ara les crea en la seva multiplicitat d'espècies, ara les reuneix en una sola Idea creadora. I d'aquesta manera, embolicant-les totes amb el principi del que van emanar, les condueix i les empeny a la unitat.


Així doncs, Plató i els altres pitagòrics, per demostrar que aquesta màquina és única a través de la Unitat suprema i està unida a través de la concordança i la conformitat, reuneixen les porcions iguals i desiguals de les coses en les seves proporcions i relacions harmòniques, afirmant que totes elles procedeixen de la unitat i hi tendeixen; i que el desig d'unitat és concedit per l'U suprem, que l'atorga a totes les coses per tal que puguin ser una i aspirin a la unitat. Boeci diu que tota cosa té existència en la mesura que és un número simple. I totes aquestes coses, diu Procle en els seus Teoremes teològics, procedeixen de l'U, de manera que de continu s'afanyen a tornar-hi, coincidint amb aquest U amb tanta major concordança com major és la seva participació en ell. Una cosa més és necessària: conèixer la finalitat i l'objectiu en el qual tota cosa és beneïda i reposa. Puix que diu Dionís que el Creador, com a causa de tot, converteix totes les coses a si mateix, no fos cas que, abandonades a elles mateixes, no l'assoleixin o s’extraviïn.


Les notes de l'heptacordi corresponen a l'ànima


Capítol 9. Ja que Plató ha descrit mitjançant aquest heptacordi tant l'ànima humana com la creació del món, hem d'investigar de quina manera s'adapta a l'ànima humana. Primer suposem que l'ànima, independent de totes les lleis corpòries, no és un número [quantitatiu]: per això no està dividida ni multiplicada per parts, sinó que és un número substancial, uniforme, independent i racional, que supera de molt qualsevol cosa corpòria o material. Per això la seva divisió no és segons la forma de la matèria, ni de les coses vils i ordinàries, sinó que procedeix de la causa eficient (com diu Procle). L'ànima és dividida per la mesura perfecta de totes les coses que el Creador va seguir quan va dividir l'univers en models intel·ligibles. Aquest tipus de divisió immaterial, intel·lectual i no adulterada rau en l'ànima; és la perfecció de tota substància animada, l'element generador de la multiplicitat que es troba en ella i sota ella, i la condueix a un ordre simple a través de l'harmonia. Uneix les parts separades i és la causa de la puresa sense màcula, concedint a l'ànima la coherència racional de la seva multiplicitat, de manera que l'ànima (com ensenyen el Timeu i Plató) és tant divisible com indivisible. Doncs si, com diu correctament Aristòtil, hi ha quelcom divisible en les coses indivisibles que les contenen, quant més hi ha d'haver una cosa indivisible que roman per sempre a les coses que tenen una naturalesa indivisa.


Doncs l'etern Executor i Creador de tot va fer l'ànima com un tot unitari abans de la divisió i l'alteritat. Però el Productor etern, quan va produir l'un, no va destruir enterament l'altre: la totalitat no va ser destruïda per la producció de les parts, sinó que va romandre i presideix les esmentades parts. Tampoc les parts produïdes no van ser anteriors al conjunt, sinó el conjunt anterior a les parts, no sent integral sinó essencial. D'aquesta manera, la substància de l'ànima és un tot que conté parts: un, i tanmateix una multitud reunida en meravellosa harmonia. Qui vulgui veure-la, no ha d'orientar els seus esforços cap a l'objectiu de les especulacions matemàtiques, sinó que ha d'elevar-se al màxim cap al lloc de trobada amb la substància vivent, sospesant correctament el tot triple. El primer és anterior a les parts; el segon està constituït per aquestes parts; el tercer és en cada part. Plató va parlar del que és anterior a les parts, que no es consumeix en la producció d'aquestes, sinó que roman. Puix que el que produeix les parts és bo i no les dissol, ja que la dissolució és la funció del mal, no del bé. Així doncs, aquesta totalitat, precedint les parts, roman; i allò que es diu que és de les parts dissol; i la reunió de les noves parts realitzada per la proporció harmònica mor a la dissolució de les parts. Doncs el que és en les parts és el que Plató designa mitjançant els cercles en què ell divideix l'ànima. L'ànima és, per tant, una i múltiple, tenint la seva unitat en l'Intel·lecte, i obtenint la seva qualitat i multitud de baix. Tot el que és únic es divideix quan davalla a les coses inferiors i, a la inversa, quan torna a si mateix es recull i es reuneix, segons els camins dionisíac i apol·lini. Així ho descriu Procle, recorrent als teòlegs antics, Orfeu, Hesíode, Eurípides i Esquil, que va revestir amb faules el que van aprendre dels homes divins. Doncs, com ells ensenyen, el Sol diví és l'arquetip del qual emanen totes les diverses belleses, tots els ornaments, totes les harmonies agradables, i tota la vida. A la seva mà dreta està la compassió i el benestar; a la seva mà esquerra el sever càstig.


Però aquells profetes gentils, ja fos perquè percebien els sagraments de Déu o perquè desitjaven ocultar-los, atribuïen tot el que pren la seva energia del Sol suprem a aquest Sol que veiem amb els nostres ulls corporals. A aquest l’anomenaven Febo, Apol·lo, Sol, com hem dit anteriorment, i deien que brandia gràcies a la mà dreta, i un arc i fletxes a l'esquerra. També en deien Baco i Liber Pater. Però deixant de costat aquests noms per al present discurs, l'anomenaven Dionís a la nit; com a tal, esquinçava i desmembrava, i ell mateix era esquarterat en set trossos; però l'anomenaven Apol·lo pel dia, durant el qual restablia el que havia estat esquinçat, i ell mateix integrava les seves set parts.


Aquest septenari, li és tan grat que sempre procedeix per grups de set; per això l'anomenen el Senyor del Septenari. Això deriva de la unitat, el binari, i el quaternari, d'on sorgeix el disdiapasó, que és l'harmonia més perfecta. I al septenari, se li atribueix l'autoria de la vida i la seva dissolució per estar compost del primer número senar, 3, i el primer número parell, 4 (ja que els pitagòrics no consideren que el 2 sigui un número, sinó una confusió de la unitat). Així doncs, del parell i el senar, com a actiu i passiu, es componen totes les coses; i de la mateixa manera es dissolen. La generació i la vida procedeixen de la llum celestial i la força unificadora, però la dissolució procedeix de les regions infernals i la nit desmembrant. Aquesta és la raó que per la nit se l’anomeni Dionís separador, i pel dia Apol·lo unificador, així anomenat com a dissipador de mals. Per això els antics deien «Apello» en comptes d'Apol·lo, i els atenesos «Alexikakos», és a dir, el que allunya els mals, mentre que Homer l'anomena «Ulion», generador de salut. En ell rau aquesta unitat que fa perfectament consonants a totes les coses.


Encara que sembli que aquesta divisió s'ha produït per obediència a les coses inferiors, en realitat no ha renunciat a la seva condició, sinó que ajunta i reuneix el que és dispers. Aquesta és potser la font de la dita del regi profeta: «Retires el teu alè (l'esperit d'unitat i unificació), i totes les coses, abandonades a si mateixes, expiren, i tornen a la pols; però renoves l'esperit de vida i unificació i tot es renova i es crea de nou sobre la faç de la terra» [Salms 104, 29]. I perquè és el Déu beneït qui fa aquestes coses, continua: «Glòria a Déu per sempre, sigui el Senyor lloat en les seves obres», perquè ell les ha conduït al seu temperament degut i a la unió amb el principi del que procedeixen, semblant que s'han separat d'ell per la seva naturalesa divisible. Tanmateix, mai no són abandonades per ell, encara que romanguin en dissolució perpètua, ja que la seva unitat és sempre present en elles. Aquesta unitat les assisteix perpètuament, precedint i seguint a les parts i finalment atraient cap a si totes les coses separades.

 

 

 

Retorn a la pàgina inicial del web